Algemene Voorwaarden
Reisboekhandel MoreTravelBooks


Voor leveringen via onze webwinkel zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de klant / koper en MoreTravelBooks gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant / koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder klant / koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MoreTravelBooks opdracht heeft gegeven tot de levering van boeken, kaarten en aanverwante producten.

Artikel 3: Prijzen

a. De prijzen van alle boeken die via deze webwinkel kunnen worden besteld zijn inclusief 9 procent omzetbelasting (BTW.). Alle overige producten zoals landkaarten, reliefkaarten etc zijn inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.) tenzij anders is vermeld.

b. De prijzen van goederen die op deze webwinkel zijn vermeld in euro's en zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

c. MoreTravelBooks is gerechtigd opgegeven prijzen van de in het buitenland uitgegeven boeken en kaarten te verhogen of verlagen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4: Levering

a. De door MoreTravelBooks opgegeven levertijden (zie Verzendkosten/levering) zijn een indicatie. Wij proberen uiteraard hieraan te voldoen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant / koper geen recht op schadevergoeding.

b. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan klant / koper.

Artikel 5a: Reclames en aansprakelijkheid

a. De klant / koper heeft de verplichting om bij aflevering van de bestelling deze te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de klant / koper MoreTravelBooks daarvan binnen veertien (14) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant / koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Artikel 5b: Retourneren

 Indien de bestelling niet aan uw verwachting voldoet, heeft u het recht de ontvangen goederen binnen 14 werkdagen te retourneren, waarna restitutie van uw betaling volgt – met aftrek van de op de bijbehorende factuur vermelde verzendkosten – mits de goederen in ongeschonden staat bij MoreTravelBooks aankomen (zie Retourneren)

 Indien u een bestelling retourneert wegens een geconstateerde ernstige beschadiging, misdruk of bindfout, of u retourneert een niet besteld product, dan worden behalve uw volledige betaling tevens de door u gemaakte portokosten vergoed, mits u de goederen met de voordeligst mogelijk verzendwijze verstuurt.

Speciaal voor u bestelde artikelen (niet te vinden op onze website) kunnen niet worden geretourneerd.c. Indien klant / koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan MoreTravelBooks te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van klant / koper. Wegenkaarten, wandelkaarten, fietskaarten, klimkaarten en topografische kaarten kunnen niet teruggestuurd worden.

Artikel 6: Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant / koper de prijs en eventuele verzendkosten krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering op de door MoreTravelBooks aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is de klant / koper van rechtswege jegens MoreTravelBooks in gebreke.

c. Wij leveren op basis van normaal onderling en zakelijk vertrouwen. We gaan er dan ook vanuit dat u gewoon op tijd betaald (bij betaling per factuur) zoals u van ons mag verwachten dat wij het boek of de kaart netjes en op tijd aan u verzenden.

Het kan altijd zijn dat een betaling vergeten wordt en mocht dit zo zijn dan zullen we u er op attenderen via de mail. Wanneer de klant zich dan niet aan de afspraken houdt zijn wij helaas genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen en dat is per geschreven aanmaning €3,50.

Wij sturen maar één aanmaning. Wanneer de aanmaning niet voldaan wordt binnen de geldende termijn, geven wij de incasso onmiddellijk uit handen. 

d. Indien MoreTravelBooks haar vordering op de klant / koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de klant / koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van MoreTravelBooks.

e. Door de klant / koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De door MoreTravelBooks geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van MoreTravelBooks volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door MoreTravelBooks geleverde producten worden door klant / koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. MoreTravelBooks garandeert niet dat de aan klant / koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9: Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant / koper en MoreTravelBooks dan wel tussen MoreTravelBooks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant / koper en MoreTravelBooks, is MoreTravelBooks niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MoreTravelBooks ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door klant / koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat MoreTravelBooks gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11: Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door MoreTravelBooks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant / koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MoreTravelBooks deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12: Nederlands rechts

Op overeenkomsten gesloten tussen MoreTravelBooks en klant / koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


KVK nummer. : 09167638

btw nummer. : 1631.18.942.B01

btw identificatienummer. : NL001866865B46

Rabobank : NL26RABO0130782068

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2013 - 2024 Reisboekhandel MoreTravelBooks | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel